• Gravy Vashon (map)
  • 17629 Vashon Highway Southwest
  • Vashon, WA, 98070
  • United States